annaweb2_logo_white

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La teva privacitat és important per a mi, així que mitjançant aquest document t’explico quines dades recopilo dels usuaris, com les utilitzo i per a què, entre altres indicacions.

Per a la teva informació, mai sol·licitaré més informació de la que realment necessitaré per als serveis requerits; mai no la compartiré amb tercers, excepte per obligació legal o amb la teva autorització prèvia; i mai no utilitzaré les teves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuari, hauràs de llegir atentament aquesta política de privadesa de manera regular, i sempre que introdueixis les teves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions, ja que puc modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per a poder complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació d’aquest al meu lloc web.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Anna Puigmartí (també el prestador)
NIF: 38832831E
Adreça postal: Rda. Mossèn Jacint Verdaguer 15, 08304 Mataró, (Barcelona)
Correu electrònic: anna@annaweb.cat
Anna Puigmartí, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 1. mitjançant el formulari de contacte: nom, e-mail, telèfon,
 2. mitjançant el whatsapp o e-mail

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el vostre consentiment per a cadascuna de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

 1. Formulari de contacte: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
 2. Altres finalitats:
  • Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
  • Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web.
  • Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades a la política de cookies).
  • Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat d’Anna Puigmartí.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» a l’e-mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Anna Puigmartí no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de privadesa suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Tot i haver exercit els seus drets de forma correcta, haurem de conservar degudament bloquejades les dades mentre durin els terminis legalment previstos a les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Anna Puigmartí no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors d’Anna Puigmartí, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari/interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Anna Puigmartí presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a anna@annaweb.cat, indicant com a Assumpte: «PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés : permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió : permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació : permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d’oposició : dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
 • Limitació del tractament : comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades : facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (incloent-hi l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les galetes en relació amb els hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, per tal de ser segmentats o categoritzats per tal d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències , enquestes o formularis.Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, l’edat, el país, el gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consenteix explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites a l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

Us informem que Anna Puigmartí pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Anna Puigmartí es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Anna Puigmartí tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Anna Puigmartí consideri inadequats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent i industrial.

Així mateix, Anna Puigmartí es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Anna Puigmartí quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Anna Puigmartí es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Anna Puigmartí en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Anna Puigmartí amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.

Amb caràcter general les relacions entre Anna Puigmartí amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona..

Copyright © 2022 AnnaWeb.cat   |   Avís legal   |   Política de privacitat